top of page
  • รูปภาพนักเขียนProudFah

ขนาดมาตรฐานของโซฟา อาร์มแชร์ และเก้าอี้


สามารถบอกได้ว่าทั้งโซฟา อาร์มแชร์ และเก้าอี้ ไม่มีขนาดมาตรฐานที่เฉพาะเจาะจง

โดยจะบอกได้เพียงเป็นระยะที่กว้างๆ และจะบอกได้แต่เพียงขนาดของบางสัดส่วนที่เหมาะสม และไม่เหมาะสม เช่น


เก้าอี้ ( Chair ) ควรมีความสูงของที่นั่งอยู่ที่ 43 ถึง 45 เซนติเมตร ( 0.43 ถึง 0.45 เมตร ) และควรมีความลึกและกว้างของที่นั่งอยู่ที่ 30 ถึง 50 เซนติเมตร ( 0.30 ถึง 0.50 เมตร )


โซฟา ( Sofa )และ อาร์มแชร์ ( Armchair ) ควรมีความสูงของที่นั่งอยู่ที่ 30 ถึง 45 เซนติเมตร ( 0.30 ถึง 0.45 เมตร )

สำหรับอาร์มแชร์ มีความกว้างตั้งแต่ 40 จนถึง 110 เซนติเมตร ( 0.40 ถึง 1.10 เมตร )

สำหรับโซฟา มีความกว้างตั้งแต่ 100 เซนติเมตร ( 1.00 เมตร )ขึ้นไป

และความลึกของโซฟาและอาร์แชร์ มักมีความลึกของที่นั่งอยู่ระหว่าง 40 ถึง 110

โดยมีข้อควรสังเกตุเรื่องสัดส่วนของโซฟาและอาร์มแชร์ คือ

ถ้าที่นั่งมีความลึกมาก ความสูงของที่นั่งควรจะลดลง เนื่องจากจะทำให้นั่งได้สบายกว่า แต่ทั้งนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับการยุบตัวของที่นั่งอีกด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับโครงสร้างและชนิดของวัสดุรองนั่ง


ขนาดของโซฟา อาร์มแชร์ และเก้าอี้ที่ดี เมื่อออกแบบแล้ว จะต้องมีการทดสอบการนั่ง จึงจะสามารถรู้ได้ว่ามันนั่งได้ดีหรือไม่


ขนาดของโซฟา อาร์มแชร์ และเก้าอี้ อาจมีขนาดที่ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น

ที่นั่งในร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟูด มักมีขนาดเล็ก เพื่อทำให้ไม่นั่งสบายจนเกินไป จนลูกค้านั่งในร้านนานเกินไป

โซฟาในห้องนั่งเล่น ที่นั่งมักมีความลึกมากและเตี้ย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนอนเล่นได้โซฟานั่งสบายของ Proudfah* รุ่น S1-1-200 มีที่นั่งขนาดความลึก 82 เซนติเมตร (0.82 เมตร) และที่นั่งสูง 40 เซนติเมตร (0.40 เมตร) ได้มีการเลือกใช้วัสดุรองนั่งที่เหมาะสมกับสัดส่วนความลึกและสูงของที่นั่ง และได้มีการทดสอบผลิตภัณฑ์โดยผู้ออกแบบ แล้วว่านั่งสบายComments


bottom of page